Slovensko stát

Slovenská republika státní znakSlovensko, Slovenská republika - hornatá země ve stř. Evropě (horskými masívy na S, SZ a stř. SR a výraznými nížinami na J a JV), 49 041 km2, 5,40 mil. obyv. (2008) srov. 5,18 mil. obyv. (1986), hl. m. Bratislava, vznikla 1993 rozpadem Československa (v.t. Česká republika); 87% Slováků, 11% Maďarů, dále Češi, Ukrajinci a Němci, úřední jaz. slovenština; adm. se člení na 8 krajů, 79 okresů. V.t. Slovensko historie. Do 1993 jeden ze dvou federativních států tvořících býv. Česko-slovenskou federativní republiku - ČSFR, ve vých. části býv. čs. území; od 1. 5. členský stát Evropské unie a od 1. 1. 2009 jako první středoevropská země Slovensko přijalo jednotnou měnu eurozóny - euro (EUR). - Hl. hosp. odvětvím SR je prům. (zaměstnává 40% ekon. činného obyv., vytváří 75% hrubého domácího produktu SR), dále stavebnictví). V celostátním měřítku je nejvýzn. průmysl automobilový, stroj., el.tech., elektroniky, chem. a gumárenský, dřevařský a dřevozpracující, pap. a celulózy a potr. Z celkové rozlohy SR je asi 50% zeměd. půdy, z toho 61% orné půdy, 20% pastvin a luk; 40% rozlohy SR jsou lesní půdy. Hl. oblasti zeměd. výroby jsou Podunajská, Východoslovenská a Záhorská nížina. Pěstuje se pšenice, kukuřice, ječmen, žito, oves, sourež, řepa cukrová, řepka a řepice, len, brambory, luskoviny, pícniny, zelenina (zelí, cibule, mrkev, rajčata, papriky, kedlubny, květák, okurky), ovoce (jablka, hrušky, švestky, třešně, meruňky), vinná réva, tabák. V živoč. výrobě převažuje chov prasat, dále skotu, drůbeže; chov koní, včel, ryb. - Ochrana přírody: Územně chráněno cca 18% území SR; tři nár. parky, 1 340 km2: nár. park Nízke Tatry, Pieninský nár. park a Tatranský nár. park; 14 chráněných krajinných oblastí, 6 233 km2; chráněná krajinná oblast Slovenský kras, 362 km2, vyhlášena 1977 biosférickou rezervací. Maloplošná chráněná území - 291 stát. přír. rezervací, 773 km2, a 267 ostatních maloplošných chráněných území a chráněných přír. výtvorů, 39 km2. Vyhláškou chráněno 115 taxonů rostlin (dalších 83 taxonů na území TANAP) a 320 taxonů živočichů. - Síť železnic (3 662 km, z toho 1 094 km elektrifikovaných tratí), silnic a dálnic (17 876 km). Vnitrostátní a mez. dop. let. (mez. letiště Bratislava). Pro hosp. je význ. i turistický ruch a lázeňství.
Slovenská republika státní vlajka